شربت (24)

نوشابه (25)

ماء الشعیر و آبمیوه گاز دار (60)

آب میوه (77)

انرژی زا (8)

آب و دوغ (5)

نوشیدنی های گرم (6)

لبنيات (شير و ...) (6)